ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210


เงินเดือน
20,000 - 25,000 หรือ สามารถต่อรองได้


จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- จัดซื้อ จัดหา สืบราคา เปรียบเทียบราคา รวมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ เป็นต้น
- ติดตามการจัดซื้อและส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการประเมินของผู้ขาย
- จัดทำ Vendor Supplier ให้เรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในองค์กร
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อ และการรับของ รวมถึงติดตามคุณภาพของสินค้าที่ซื้อ
- ดูแลและเช็คสต๊อกสินค้า รวมทั้งจัดทำเอกสารรายงานสถานะของสต๊อกสินค้า
- จัดทำสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ
- ดูแลประสานงานด้านการสั่งซื้อ
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. ซื่อสัตย์ ตั้งใจ รับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) อยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ

ตำแหน่ง
วิศวกรคุณภาพ


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
79,79/1-2 หมู่12 ซ.ประชาราษฎร์-กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
10


เงินเดือน
25,000 - 30,000 หรือ สามารถต่อรองได้


จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
2.ศึกษาผลงานการวิจัยทางวิชาการ
3.วางแผน ออกแบบทดลอง/ทดสอบ และปรับปรุงวิธีการทำงาน ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
4.ติดตามผลควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง และสรุปผลด้านคุณภาพของสินค้า
5.ดำเนินการเมื่อเกิดการร้องเรียน หรือการ Reject สินค้าคืนจากลูกค้า ติดตามเอกสารข้อมูลและตัวอย่างสินค้าที่พบปัญหา หรือสินค้าคืนจากฝ่ายขาย และคลังสินค้า
6.ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่าย QC เมื่อเกิดการร้องเรียนหรือการ Reject สินค้าจากลูกค้า และประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพสินค้าในกระบวนการทำงาน
7.ติดตามผลการดำเนินการหลังจากมีการ Action กรณีเกิดการร้องเรียน หรือสินค้าคืนจากลูกค้า
8.สรุปผลความสูญเสียที่เกิดขึ้นกรณีเกิดการร้องเรียนหรือสินค้าคืนจากลุกค้า
9.ประสานงานฝ่ายขายในการตอบกลับเอกสารข้อร้อยเรียน
10.ประสานงานฝ่ายจัดซื้อกรณีมีการคืนวัตถุดิบ Reject ให้ผู้ขายทราบ
11.ติดต่อประสานงาน Subcontract เกี่ยวกับการสอบเทียบ
12.ติดต่อประสานงาน Subcontract เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพกับ External Laboratory
13.แจ้งข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ
14.ทบทวนมาตรฐานวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยจากผู้ขาย Plastic Sheet


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ
2. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการสอบเทียบ มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (สื่อสาร,อ่าน,เขียน)
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน(Microsoft Office)อยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี และมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ
7. มีความละเอียด กระตือรือร้นในการทำงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา(OT)
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท
- ชุดฟอร์ม 3 ชุดต่อปี
- พิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี (แล้วแต่ผลประกอบการ)
- ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
- ค่าร้อน (บางตำแหน่ง)
- อื่นๆ อีกมากมาย